სამუშაო გარემოს გავლენა შრომით კმაყოფილებაზე

ყოველი ჩვენგანისთვის ის სივრცე , რომელშიც ცხოვრების 1/3 ვატარებთ , გამოვხატავთ საკუთარ თავსა და პოტენციალს , პირდაპირ კავშირშია ჩვენი პროდუქტიულობის დონესთან . მაგალითად  , ოფისი , სადაც სასიამოვნო გარემოა : სუფთა ინვენტარი ” თბილი ფერებით ” , მოწესრიგებული სამუშო მაგიდები და შესანიშნავი მოსასვენებელი ოთახი ( თანამშრომელთა უკეთესი სოციალიზაციისთვის ) , მეტი ხალისითა და სიმსუბუქით გავსებთ და გიმარტივებთ თქვენი სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებას .

 1920 – იან წლებში ჩატარებული კვლევის თანახმად ( Cicero , Illinois) დადგინდა , რომ სამუშაო გარემოს (განათება , სამუშაო საათები , დასვენების დრო ) გაუმჯობესებამ , რაშიც მოისაზრება : ნათელი სივრცის შექმნა , სამუშაო საათებისა  და შესვენების ხანგრძლივობის დარეგულირება და მათი შესაბამისობაში მოყვანა , გამოიწვია თანამშრომელთა პროდუქტიულობა , რაც თავის მხრივ მკვეთრად ზრდის დასაქმებულთა , როგორც ზოგად , ისე შრომით კმაყოფილებას .

 საინტერესოა , როდის და რა გარემოებებში იქმნება შრომითი კმაყოფილება ?

– როდესაც სამუშაო გარემო შინაგან მამოტივირებელ გარემოს ქმნის . გასულ წლებში გამოყოფილი იქნა ხუთი ძირითადი შინაგანი მამოტივერებელი  შრომითი გარემოს მახასიათებელი (Hackman , Oldham , 2014 ) :

  1. უნარების მრავალფეროვნება – რამდენ განსხვავებულ უნარ – ჩვევას მოითხოვს სამუშაოს შესრულება ? დასაქმებულის მოვალეობაა რამდენიმე განსხვავებული საქმის გაკეთება , თუ ის ასრულებს ერთფეროვან და მონოტონურ სამუშოს .
  2. სამუშაო იდენტურობა – არსებობს მკაფიოდ განსაზღვრული დასაწყისი , შუა ნაწილი და დასასრული სამუშო ამოცანის შესრულების ? დასაქმებულმა იცის რა და როგორ გააკეთოს , როდესაც ის წარმატებით დაასრულებს სამუშოს ?
  3. სამუშო მნიშვნელობა – სამუშოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ? არის ეს სამუშაო / ამოცანა მნიშნველოვანი ?
  4. ავტონომია – რამდენი თავისუფლება აქვს ინდივიდუალურ საქმიანობას ? ეს თავისუფლება მოიცავს სამუშოს შესრულების შესაძლებლობას ? როგორ უნდა შესრულდეს სამუშაო / ამოცანები ? ( Faturochman , 1997 )
  5. უკუკავშირი – სამუშო უზრუნველყოფს თანამშრომლის მიერ მის შესრულების ეფექტურობას . დასაქმებულს შეუძლია შეაფასოს საკუთარი ძალისხმევის შედეგი .

სწორედ ამ ხუთი ძირითადი განზომილებათა განვითარება , მოგვიანებით სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებას გამოიწვევს , რაც თავისთავად გაზრდის შრომით კმაყოფილებას . ( Hackman , Richard , 1976 )

 და მაინც როგორი უნდა იყოს სამუშაო სივრცე , სადაც დასაქმებულები მაქსიმალურად შეძლებენ საკუთარი შესაძლებლობებისა და პიროვნების გამოხატვას ?

იმისათვის , რომ ორგანიზაციაში არსებობდეს სათანადო გარემო პირველ რიგში აუცილებელია თვითონ მენეჯმენტმა გააცნობიეროს და აღიაროს მისი მნიშვნელობა , რადგანაც ზემოთ ხსენებული მოქმედებს , როგორც ცალკეულ თანამშრომელზე , ასევე მთლიანად ორგაიზაციის ფუნქციონირებაზე . ორგანიზაცია ისეთია , როგორიც სამუშაო გარემო და თვითონ გარემოც ისეთივეა , როგორიც ორგანიზაცია . ( Sabharwal & Corley , 2009) .

არსებობს სამი მთავარი კომპონენტი , რომელიც სრულყოფილად აყალიბებს სამუშაო სივრცეს :

  1. ფიზიკური გარემო – ინვენტარი , განათება , მოსასვენებელი ოთახი , სამზარეულო და ა.შ
  2. მუშაობის კულტურა – კომპანიის ღირებულებები , მუშაობის სტილი , არაფორმალური ურთიერთობები დასაქმებულთა შორის .
  3. ადამიანები – პიროვნული ნიშან – თვისებები , გარეგნული იერსახე , ჩაცმის სტილი და სხვ .

“ჩვენი სამუშო ადგილები განსაკუთრებულ როლს თამაშობს კომპანიის საქმიანობაში . ერთი მხრივ ის შეიძლება იყოს მხოლოდ დაბრკოლებისა და დისკომფორტის შემქმნელი ფაქტორი , რამაც საბოლოოდ თანამშრომელთა გადინება გამოიწვიოს , ან მეორე მხრივ , წარმოადგენდეს პროდუქტიულობისა და კმაყოფილების კატალიზატორს ყოველდღიური საქმიანობის შემსრულებლებისთვის , ბიზნესის კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად ” – აცხადებს Leesman – ის განვითარების ფირექტორი პეგი როთი ( Roth ).

აშკარაა , რომ ადგილი , რომელშიც ადამიანთა უმრავლესობა სიცოცხლის 90 000 საათს ატარებს საშუალოდ , ორგანიზაციაში ფუნდამენტალური ცვლილებების , დასაქმებულთა მოტივაციის , კმაყოფილების , ნაყოფიერების , პროდუქტიულობისა და შრომითი კმაყოფილების წყაროა .

მრავალი მსხვილი კომპანია , როგორიცაა Google , Pasona , Nestle და სხვა , სწორედ იმიტომ არის მოწოდების სიმაღლეზე , რომ სრულყოფილად  ახერხებენ დასაქმებულთათვის მუდმივად კომფორტული სამუშაო სივრცის შენარჩუნებას , პატივს სცემენ მათ ღირებულებეს , შეხედულებებსა და მოთხოვნებს .

რამდენად შედეგიანია ეს მიდგომა ?

– მგონი ამაზე პასუხი , ისედაც საკმაოდ თვალსაჩინოა .

 

გამოყენებული ლიტერატურა

Hackman .R & Oldham . J ( 2014 ) . Hackman and Oldham’s Job Characteristics Model to Job Satisfaction.  Procedia  –   Social and  Behavioral Sciences  129 ,46  –52

Sabharwal .M & Corley .E ( 2009 ) Faculty job satisfaction across gender and discipline . The Social Science Journal 46 539–556

https://study.com/academy/lesson/what-is-an-organizational-environment-definition-theory-quiz.html

 

სტატიის ავტორი – ლიზა ორჯონიკიძე