ქცევითი ანალიზი

ქცევითი ანალიზის განყოფილება მოიაზრებს საგამოძიებო პროცესების ანალიტიკურ ასისტირებას.